NIỆM PHẬT CHUYỂN HOÁ TẾ BÀO UNG THƯ           
         
     Vướng phải bệnh ung thư hay bệnh nan y nào khác, phải làm cách nào đây?
Tôi vốn là một bác sĩ trị bệnh ung thư, mà lại trở thành bệnh nhân ung thư! Có thể vì lý do này, bạn cho rằng tôi là một bác sĩ vừa dở lại vừa dốt, bản thân còn lo chưa xong, thì nói chi làm được việc gì.

Vâng, quả thực là như vậy! Rất nhiều người cười tôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình đáng cười, một người bác sĩ ngu dốt! Song thực ra, trên đời này, chẳng có một bác sĩ nào mà không mắc bệnh. Càng tìm không ra một bác sĩ nào có thể bảo đảm rằng mình không bệnh, không chết!

Tác giả: Bs. Quách Huệ Trân
Dịch giả: Thích Minh Quang
Người đọc: Đang cập nhật 


0 nhận xét: