THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN           
         
     Thái Thượng viết:
Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu.
Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.
Thái Thượng nói:
Họa phúc không có lối mà do người tự triệu.
Báo ứng thiện ác như bóng theo hình.

Cho nên, trời đất có thần ghi tội, xét người lỗi nặng nhẹ mà giảm Toán*.
Toán giảm thì nghèo khổ mất mát, hay gặp hoạn nạn, mọi người ghét bỏ, hình họa theo sau, tốt lành lánh xa, ác tinh gieo họa. Hết Toán thì chết. Lại có Tam Thai, Bắc Đẩu thần quân ở trên đầu, ghi chép tội ác,
để trừ Kỷ**  Toán. Lại có Thần Tam Thi ở trong thân người, tới ngày Canh Thân,
lên thẳng Thiên Tào,
báo cáo tội lỗi. Đến ngày cuối tháng,
Táo Thần cũng vậy. Phàm nhân có tội,
lớn thì giảm Kỷ, nhỏ thì giảm Toán.

Tội lỗi lớn nhỏ phải đến vài trăm. Muốn cầu trường sinh, trước tiên nên tránh.


Tác giả: Tịnh Không Pháp Sư
Người đọc: Kiều Hạnh, T Hiếu 


0 nhận xét: