KỂ CHUYỆN TẦN HÁN           
         
     Quyển "Kể Chuyện Tần Hán" này đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ thời Tiên Tần đến thời Lưỡng Hán, trong đó có nhiều chi tiết, thời kỳ mà người Việt Nam đã biết qua các tác phẩm sử học như Sử ký, Chiến quốc sách hay các tác phẩm văn học như Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở tranh hùng và đặc biệt là Tam quốc diễn nghĩa

Tác giả: Lê Đông Phương, Vương Tử Kim
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Người đọc: Trương Thị Đệ


0 nhận xét: