LƯỠNG TẤN NAM BẮC TRIỀU           
         
    Quyển "Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều" này đề cập tới lịch sử Trung Quốc thừ thời Lưỡng Tấn đến thời Nam Bắc triều, trong đó có nhiều chi tiết mà người Việt Nam đã biết qua các tác phẩm văn học như Tam Quốc diễn nghĩa, Hậu Tam quốc. Cho nên nhiều người đọc hoặc sẽ thấy hứng thú được đọc lại những điều mình đã biết qua một tác phẩm sử học, hoặc sẽ thấy nhàm chán phải đọc lại nhiều điều mình đã biết trong một hình thức phổ thông. Mặt khác quyển kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc triều này đề cập tới một giai đoạn rất tản mạn, vả lại việc dồn cả hơn ba trăm năm thời Lưỡng Tấn Nam Bắc triều vào chỉ một quyển sách vài trăm trang như vậy cũng khiến tác giả gặp nhiều khó khăn trong việc tổng hợp, những khó khăn mà học giới Trung Quốc vẫn còn phải tiếp tục khắc phục trong tương lai.

Tác giả: Thẩm Khởi Vĩ
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Người đọc: Trương Thị Đệ


0 nhận xét: